Asociacija kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministrę

Šiandien Švietimo inovacijų ir technologijų asociacija raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrę Audronę Pitrėnienę. Ministrės prašoma atsižvelgti į asociacijos pateiktas pastabas Europos Sąjungos finansavimo priemonei "Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas". 

Ši priemonė skirta finansuoti pradinio, pagrindinio, vidurinių ir progimnazijų, gimnazijų tipo mokyklų tinklo tobulinimą ir gerinti ugdymo kokybę per pastatų, ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą skatinančiai ugdymo (si) aplinkai, užtikrinant vaikų saugumą ir pritaikant nenaudojamas švietimo įstaigų patalpas kitoms švietimo reikmėms.

Asociacija išnagrinėjusi šios priemonės finansavimo sąlygų aprašo projektą ministrei pateikė esmines pastabas. Reiškiamas susirūpinimas dėl priemonės įgyvendinimui numatomų skirti lėšų panaudojimo, kadangi aplinkos modernizavimo ir vaikų saugumo užtikrinimo efektyviam realizavimui būtinam informacinių ir telekomunikacinių technologijų diegimui numatyta iki 5 procentų būsimų projektų vertės. Toks įpareigojimas būsimiems pareiškėjams yra nepakankamas, kadangi ženkliau daugiau dėmesio turi būti skirta modernios aplinkos kūrimui pasitelkiant informacines technologijas, kuriant atitinkamą mokymosi infrastruktūrą, užtikrinant moksleivių saugumą.

Rašte įvardijome tarptautinių organizacijų rekomendacijas ir identifikuotas gerąsias praktikas, pateikėme konkrečius veiklų ir priemonių pavyzdžius. Ministrės prašome atsižvelgti į pateiktus argumentus ir „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimo“ priemonės projektų finansavimo aprašo projekte nustatyti, kad „ne mažiau kaip 20 proc. projektui skirtų lėšų turi būti panaudotos informacinių komunikacijų technologijų infrastruktūros kūrimui mokykloje“. Asociacijos nuomone, tik tokiu būdu bus pasiekti priemonei keliami tikslai – modernizuoti ugdymo įstaigų aplinką bei užtikrinti vaikų saugumą.